ALGEMENE VOORWAARDEN WILDCHILD AGENCY

WildChild Agency
Veemarkt 121
1019 CB Amsterdam
020 23 86 079
info@wildchildagency.nl
www.wildchildagency.nl

 

Artikel 1 | Definities

1. WildChild Agency, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 72404116, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld: de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

4. De toepassing van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3 | Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.


Artikel 4 | Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat het uurtarief of projectprijs voor de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten zoals reiskosten worden apart op de offerte vermeld.

3. Reiskosten worden gedeclareerd en op de eerstvolgende factuur gemeld. Reiskosten zijn gebaseerd op of brandstof á 0,19 ct. per km. of per treinreis, tweede klasse. Een redelijke/beperkte reistijd wordt niet in rekening gebracht. Een redelijke reistijd is berekend als ca. twee uur per acht facturabele uren. Dit komt overeen met een reistijd woon-werk van twee uur per werkdag die alom als normaal wordt beschouwd. Wanneer opdrachtnemer te maken krijgen met een reistijd die langer is dan de gestelde twee uren, dan wordt de extra reistijd in rekening gebracht tegen 50% van het normale uurtarief.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren. 

5. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het (overige) bedrag na levering of aan het einde van de kalendermaand voldaan.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.

7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Opdrachtnemer heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

8. Kosten voor de inschakeling van derden komen voor rekening opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen met klant.

9. Na uitvoering van de overeenkomst ontvangt de klant indien nodig een extra factuur op basis van nacalculatie voor nog niet eerder gefactureerde kosten ontstaan door niet te voorkomen meerwerk.

10. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

11. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim een wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

12. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5 | Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

5. Indien klant derden in wil schakelen, dient dit altijd te worden voorgedragen aan opdrachtnemer.


Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

2. Daar enkele diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

3. Opdrachtnemer werkt naar eigen inzicht en in principe op de eigen locatie. Contactmomenten zullen in overleg plaatsvinden bij klant of op kantoor van opdrachtnemer. 

4. Werkzaamheden en bereikbaarheid zullen in beginsel enkel tijdens kantooruren plaatsvinden, tenzij hierover andere afspraken zijn overeengekomen of bijzondere situaties zich voordoen waarbij bereikbaarheid of afwezigheid noodzakelijk is, zoals evenementen in het weekend of ’s avonds.

5. Bereikbaarheid geschiedt via e-mail, telefoon of per afspraak, niet via WhatsApp, sms of via social media.

6. Als klant een opdracht uitbesteedt aan opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd daarbij gebruik te maken van onderaannemers en draagt daarbij verantwoordelijkheid voor het eindproduct en risico voor eventuele fouten.
7. WildChild Agency is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst derden in te schakelen. 


Artikel 7 | Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van een van de medewerkers of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
2. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. 

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen, indien dit mogelijk is.

4. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de overeenkomst wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht. 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomt te ontbinden indien de opdracht schade kan aanbrengen aan haar onderneming.

6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.

7. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is niet gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar opdrachtnemer reeds kosten heeft gemaakt.

Artikel 8 | Overmacht

1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens klant opgeschort zo lang opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Er ontstaat onmiddellijk een vordering op de tot dan gemaakte kosten.


Artikel 9 | Aansprakelijkheid schade

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klanten en diens gasten op een evenement.

4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door opdrachtnemer.

5. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content.

6. Contentbeheer dient volledig aan opdrachtnemer te worden overgedragen wanneer hier een overeenkomst toe is afgesloten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of klant zelf.

7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.

8. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt. Fouten moeten in dit geval in de proef waarneembaar zijn geweest.

10. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit.

11. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd of door opdrachtnemer aan klant is gefactureerd voor enkel de diensten geleverd door opdrachtnemer zelf.

12. Klant vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.


Artikel 10 | Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan klant ter beschikking gestelde materialen, goederen en advies voor en tijdens de overeenkomst berusten bij opdrachtnemer. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 

2. Opdrachtgever komt een onbeperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door opdrachtnemer voor klant zijn gemaakt na volledige betaling. Klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen. Aangeleverde content mag tevens niet door derden worden gebruikt.
3. Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.

4. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, of 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

6. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Klant komt enkel een gebruiksrecht toe.

7. Klant is gehouden naamsvermelding te plaatsen bij publicatie van door opdrachtnemer geleverde content, tenzij anders overeengekomen.

8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant opdrachtnemer toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotie als advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

9. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld via social media en andere eigen kanalen, het vermelden en taggen van WildChild Agency in het bericht is hierbij verplicht. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. 


Artikel 11 | Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Deze is te vinden op de website van opdrachtnemer of wordt op verzoek via e-mail verstrekt.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.


Artikel 12 | Levering 

1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste
content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de overeengekomen leveringstermijn in acht te worden genomen.

2. Na eerste aanlevering vinden maximaal drie revisies plaats. Aangepaste wensen van klant of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

3. Content wordt verzonden naar het door klant opgegeven contactgegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in deze informatie.


Artikel 13 | Klachten

1. Klant is verplicht om klachten binnen 7 kalenderdagen na het afronden van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. 

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien het maximale aantal revisierondes al heeft plaatsgevonden, zullen revisies plaatsvinden op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer.


Artikel 14 | Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.